резултатот за 24 часа

резултатот за 24 часа
Кога ги масирате прстите, четката се става на ролерот на масата. Масерот започнува рамно галење на секој прст на пациентот со палецот и показалецот, почнувајќи од врвот и постепено се движи кон основата на прстот. Слично на тоа, масерот ги трие прстите во попречните и надолжните насоки.